«مدرسه ایران» را در رسانه‌های اجتماعی با نشانی

MadreseIRAN_ir@

دنبال کنید.

شماره پیامک برنامه: ۳۰۰۰۰۴۷
شماره روابط عمومی سازمان: ۱۶۲

همچنین می‌توانید از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید.
حتماً برای پیگیری پیشنهاد، سوژه یا ایده‌ی خودتان یک راه تماس هم ذکر کنید.